Forbid python 2 for next pyweeks please

Please use python 3 for next pyweeks.

Buffalo974 on 2018/08/03 22:05